Make your own free website on Tripod.com
Medlemskap
Internasjonalt engasjement - Bli medlem i YFU!

YFU arbeider for å skape forståelse og gjensidig respekt mellom mennesker på tvers av nasjoner, språk, religion og andre kulturelle grenser. At dette er et formål som er viktigere nå enn noensinne, bør det ikke være tvil om.

Ved at mennesker fra ulike kulturer møtes, skapes livslange vennskap på tvers av landegrenser. Dette gir økt mellommenneskelig forståelse og er med på å øke respekten for andre. Dette er YFUs bidrag til en fredeligere verden.

YFU sitt frivillige arbeid er forankret i lokalmiljøet der våre elever og vertsfamilier befinner seg. Vi er avhengige av frivillige og andre som støtter oss - både ildsjeler som bruker hver dag til YFU-arbeid og de som gjør litt innimellom. YFU Norge har også behov for mennesker som ønsker å støtte oss ved å være medlem. Medlemmer under 26 år er spesielt viktige for oss siden vi er en ungdomsorganiasjon, men vi ønsker også "voksne" ungdommer velkommen. Ved å betale 50.- kroner gir du et viktig bidrag til driften av YFU-Norge.

Støtt oss ved å betale medlemskontigent!

I tillegg kan du støtte YFU sitt arbeid med å gi en gave til følgende formål:

1. Jacob Omholt-Jensens stipendfond: Gir mulighet for ungdom med begrensede midler til å oppleve en annen kultur på nært hold (behovsprøvd).
2. Vinterklær / skolebøker: Går til ungdommer fra land som ikke har evne til selv å dekke nødvendige utgifter til vinterklær, skolebøker og skoleturer (behovsprøvd etter søknad).
3. Lokalt YFU-arbeid: Støtte til kursvirksomhet, intervjuarbeid, samlinger o.l. som foregår der du bor.